Voetbal en drugs

Alcohol, drugs en sport = onmogelijk!

Een goed bestuur zorgt ervoor dat de leden op een verantwoorde en aangepaste wijze hun sport kunnen beoefenen en zich goed voelen in de club. Het betrekken van sportbegeleiders, (jeugd)leden en ouders kan hierbij inspirerend werken.

Bovendien willen we als clubbestuur ook zorg dragen op vlak van gezondheid en welzijn van de leden. Ook dit is fair play!

We nemen als clubbestuur de alcohol- en drugproblematiek “au serieux”.

Preventie in een sportclub betekent in de eerste plaats niet-drugspecifiek werken. Als bestuurslid of sportbegeleider ben je trouwens niet de specialist van wie verwacht wordt dat je je hiermee bezighoudt. Niettegenstaande heb je wel een verantwoordelijkheid en een aantal troeven om middelengebruik te voorkomen of er een alternatief tegenover te stellen.

Sport – waar het allemaal om draait in de club – is hierbij je bondgenoot


We werken preventief:

Ondanks het feit dat de georganiseerde sport door de veranderde vrijetijdsbesteding onder druk is komen te staan, omvat zij nog een breed en wijd vertakt sociaal netwerk met een niet onbelangrijk aantal actieve sportbeoefenaars die een buffer kan vormen tegen middelenmisbruik.

De club biedt een zinvolle vrijetijdsbesteding aan die een alternatief inhoudt voor destructief gedrag zoals criminaliteit, vandalisme, middelengebruik,…

Regelmatig sporten bevordert de gezondheid en verhoogt het algemeen welzijn.

De vraag naar een kwalitatieve omkadering en begeleiding heeft er toe geleid dat naast de sporttechnische begeleiding ook een pedagogische begeleiding meer aandacht krijgt. Een beter georganiseerde omgeving vertaalt zich in een gestructureerde omkadering en werking (sportinfrastructuur, materiaal, aanstellen van jeugdcoördinatoren,…) wat een aantal beschermende factoren inhoudt.

Een positief clubklimaat werkt bovendien stimulerend en schept optimale kansen tot zelfontplooiing.

Niet alleen het clubbestuur heeft een taak maar ook de sportbegeleider

De pedagogische begeleidingstaak behoort tot het brede takenpakket van de jeugdsportbegeleiders in de club. Het zijn hoofdzakelijk zij waar de leden van de club in contact mee komen bij de beoefening van hun sport.

Dit maakt van de sportbegeleider een sleutelfiguur in de clubwerking. Door regelmatig en rechtstreeks contact het de sportbegeleider enerzijds een goed zicht op de psychische en fysieke toestand van zijn speler(s).

Hij vervult hierbij een belangrijke signaalfunctie en is bovendien goed geplaatst om tijdig in te grijpen indien er zich problemen zouden voordoen. Anderzijds draagt hij de waarden en normen die gelden in de club uit naar de spelers.

De sportbegeleider als persoon, de positie die hij inneemt en zijn voorbeeldfunctie spelen hierbij een belangrijke rol.

Er wordt van hem verwacht dat ze handelen als een goede huisvader/moeder.

Zeker voor wat de jongeren betreft moet de club er zich van bewust zijn dat ouders een deel van de verantwoordelijkheid voor hun kind uit handen geven.

Als club staan we in voor een veilige omgeving:


Een gestructureerde omgeving

Een duidelijk kader waarbinnen ze grenzen kunnen aftasten. Duidelijke regels en voorwaarden (fair play) om te spelen. Op deze wijze leert de jongere spelenderwijs om te gaan met regels en grenzen.


Clubklimaat
 

Een positieve sfeer creëren zal als buffer werken tegen middelenmisbruik. Belangrijk hierbij is dat sportbegeleiders en bestuursleden onvoorwaardelijk achter de spelers staan en hen ondersteunen op die momenten dat het iets minder gaat. De club is bovendien een veilige en gezondheidsbevorderende omgeving voor spelers, medewerkers, supporters en familie. Het is een belangrijke ontmoetingsplaats en voor sommigen kan het een ademruimte betekenen.


Betrokkenheid van ouders

Ouders vertrouwen de sportieve opvoeding van hun kinderen toe aan de club.Ouders inlichten over de waarden en normen die gangbaar zijn in de club, de globale werking verduidelijken en hen inspraak geven in de club zorgen ervoor dat de clubwerking geen eilandje blijft naast de thuissituatie en de school.

Niemand kent beter zijn eigen kind dan de ouders zelf. Indien zich problemen zouden voordoen is het belangrijk dat de club dit kan signaleren of omgekeerd. Eventuele signalen die er kunnen op wijzen dat het kind zich niet goed in zijn veld voelt, kunnen zo vroegtijdig aangepakt worden.

Naast een eigen reglementering (huishoudelijk reglement, standpunten innemen , sensibilisatie (gevolgen van middelengebruik), informatie (spreken hoe we denken over genotsmiddelen, welke houding nemen we aan, luisteren naar de speler,…) en communicatie zullen we als club reageren en tussenkomen.

Indien we signalen opmerken is het van belang niet al te vlug conclusies te trekken. We zullen een onderscheid maken tussen vermoedens en vaststellingen.

Wanneer een speler onder in invloed van genotsmiddelen (alcohol of drugs) komt trainen, is hij een gevaar voor zichzelf of de anderen. In dit geval moet onmiddellijk ingegrepen worden (weerhouden uit de training). Nadien moet het voorval besproken worden.

Doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp moet overwogen worden.


Cafetariabeleid

In eerste instantie bepaalt de wet op de beteugeling van dronkenschap en het verstrekken van alcoholische dranken waar de club zich dient te houden.

Onze clubleden, medewerkers, sportbegeleiders en zeker onze volwassen spelers hebben een voorbeeldfunctie. Zij oefenen vaak een sterke invloed uit op de jeugdige spelers en niet in het minst op diegenen die net de overstap hebben gemaakt naar de seniorenploegen.

Onverantwoord alcoholgebruik na de match of training moet zeker vermeden worden omdat dit de recuperatie zeker niet ten goede komt, je nadien nog het verkeer in moet… . Maar nog beter is het goede voorbeeld geven!

De verantwoordelijkheid stopt niet aan de deur van de cafetaria. Leden, supporters begeven zich voor en na de training of wedstrijd in het verkeer. Ook staan ze vaak in voor de verplaatsingen die gedaan moeten worden om de tegenstander partij te geven. Aandacht voor het alcoholverbruik in het verkeer is ook een verantwoordelijkheid van de club.


Nog vragen over (jouw) alcohol- en druggebruik? Klik hier voor de link naar de Druglijn.