Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

1) Waarden en normen - Valeurs et normes
KFCRDH streeft er als club naar om positieve waarden en normen uit te dragen in haar jeugdopleiding. Daarom onderschrijft de club formeel het Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport. Dit charter kunt U lezen op de site van de club onder het hoofdstuk La Rhodienne/ Fairplay en Racisme . In dat kader werkte KFCRDH ook een eigen Fairplay beleid en een eigen code i.v.m. Pesten en Sociale Media uit. Deze kunt U ook op de site van de club bij het Panathlon Charter terugvinden . Al deze zaken dienen door elk lid strikt nageleefd te worden. Deze punten komen ook nog aan bod verder in het huishoudelijk reglement en op de clubwebsite onder het hoofdstuk Youth Academy/ Afspraken. 


2) Algemeen
 

 1. Per seizoen worden door het bestuur de lidmaatschapsbijdragen vastgelegd. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering , het clubgeld en het kledijpakket. Ze geeft tevens recht op het volgen van de trainingen en de kans op deelname aan wedstrijden. Spelers die in april hun ontslag bij KFCRDH indienen via de KBVB en zich voor het volgend seizoen toch opnieuw willen aansluiten bij onze club betalen zelf de extra kost die de KBVB hiervoor KFCRDH aanrekent. Voor het ogenblik is dat €12,5.
 2. Door het betalen van het lidmaatschapsgeld verklaren ouders en spelers dat ze het huishoudelijk reglement kennen, aanvaarden en respecteren.
 3. Indien één of meerdere verantwoordelijken van KFCRDH een overtreding op dit reglement vaststelt, kan het bestuur (via de disciplinaire cel van de club) maatregelen treffen tegen de overtreder. Deze maatregelen kunnen variëren , afhankelijk van de feiten, van een blaam, tot een schorsing voor een bepaalde periode en zelfs tot een volledige schrapping uit de club en de daaraan verbonden weigering tot toegang tot de verschillende sportcomplexen van KFCRDH. In geval van schrapping zal het betaalde lidgeld noch volledig noch gedeeltelijk terugbetaald worden.
 4. Spelers die niet, voor een door de Raad van Bestuur bepaalde datum, hun lidgeld betaald hebben, zullen daarna de toegang tot de trainingen ontzegd worden. Zij zullen daarna dan ook niet meer opgesteld worden in wedstrijden en geen kledijpakket ontvangen.
 5. De spelers en of ouders kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de betreffende jeugdcoördinator of de technisch verantwoordelijke jeugdopleiding (AVJO/TVJO) indien een voorafgaand gesprek met de betrokken opleider geen oplossing opleverde. De jeugdcoördinator en/of AVJO/TVJO kan beide partijen uitnodigen om te worden gehoord. Sportieve beslissingen worden door de opleider, jeugdcoördinator en/ of de AVJO/TVJO uitgesproken. Deze laatsten brengen de Raad van Bestuur ervan op de hoogte. Als de vergrijpen of de problemen verder gaan dan het sportieve vlak, kunnen ze een advies overmaken aan de Disciplinaire Cel, die dan de uiteindelijke beslissing zal nemen.
 6. Als speler of ouder mag U steeds uitleg vragen over de sportieve zaken, maar we verwachten dat U dit doet op een rustige manier, zonder vooroordelen en op een tijdstip dat het ook de opleider/ coördinator past. Het is echter niet de bedoeling dat elke stap of initiatief steeds dient uitgelegd te worden en / of verantwoord. Door aan te sluiten bij KFCRDH heeft U vertrouwen in de opleidingsstaf en de medewerkers.
 7. De Raad van Bestuur verbindt zich ertoe dit huishoudelijk reglement op de website te plaatsen.3) Gedrags- en Leefregels tijdens de trainingen
 

 1. Alle hieronder beschreven gedrags- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers. De opleiders of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen per ploeg, waarvan zij de spelers op de hoogte brengen.
 2. Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld aan de opleider. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld.
 3. Elke speler is minimaal 10 min voor het begin van de training aanwezig op de club. Zo kan hij samen met de opleider/ medespelers de kleedkamer betreden. Er is een badgesysteem aan de ingangsdeur aanwezig om dit gestructureerd te laten verlopen.
 4. De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen, in de bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.
 5. Geen waardevolle voorwerpen (GSM, horloges, sieraden…) of grote sommen geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstel of beschadiging van persoonlijke zaken.
 6. De spelers bewaren de orde en de netheid in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers . Afval moet ten allen tijde in de vuilnisbak gegooid worden. Opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal gesanctioneerd worden.
 7. Wanneer de opleider, afgevaardigde of iemand van de technische staf het woord neemt, zwijgen alle spelers. Muziek kan slechts mits uitzonderlijke toestemming van de opleider.
 8. Spelers gaan , indien nodig, voor de training naar de WC.
 9. Vooraleer de spelers zich naar het oefenveld begeven, controleren ze of de kleren en het schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden.
 10. De spelers moeten steeds beenbeschermers dragen tijdens de trainingen, tenzij het door de opleider uitdrukkelijk is toegestaan om zonder te trainen.
 11. De spelers begeven zich gezamenlijk onder begeleiding van de opleider of afgevaardigde naar het trainingsveld.
 12. Het trainingsmateriaal wordt om beurten door de spelers naar het trainingsveld gedragen. De opleider bepaalt eventueel een beurtrol.
 13. Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
 14. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen.
 15. Spelers die op gelijk welke manier de training blijven storen worden gesanctioneerd.
 16. Racistische of onverdraagzame uitlatingen worden op en naast het terrein nooit getolereerd en zullen steeds bestraft worden.
 17. Ook fysiek geweld en pesterijen zijn uit den boze.
 18. De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam en de geest van de tegenstrever. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van de training.
 19. Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt.
 20. Een speler die moedwillig schade toebrengt aan de accommodatie of aan materiaal , zal de kosten van de herstelling moeten betalen en krijgt een sanctie.4) Gedrags- en Leefregels tijdens wedstrijden
 

 1. De meeste bovenstaande gedrags- en leefregels tijdens trainingen gelden ook voor wedstrijden.
 2. Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent dat de opleider je als bankzitter kan doen starten. Bij het te laat komen , wordt er in ieder geval verwacht dat de speler contact opneemt met de opleider of afgevaardigde, zodat zij kunnen inschatten wanneer de speler zal aankomen. Vooral bij wedstrijden op verplaatsing is dit belangrijk om eventueel te beslissen om de heenreis iets te verlaten. De opleider heeft steeds de keuze om op het afgesproken uur te vertrekken en niet te wachten op de telaatkomer.
 3. Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan in een propere cluboutfit en met nette voetbalschoenen.
 4. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijd, de opwarming en de bespreking.
 5. De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay , sportiviteit en algemeen gedrag kan de disciplinaire cel op advies van de opleider al dan niet in samenspraak met de jeugdcoördinator of de  AVJO/TVJO een sanctie uitspreken.
 6. Na de wedstrijd wordt op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de technische staf hier oplegt.
 7. Selectiecriteria:
 • Elke speler die geselecteerd wordt voor een wedstrijd moet minstens 50% van de match , conform het bondsreglement, effectief spelen.
 • Een speler kan maar geselecteerd worden indien hij aan alle trainingen heeft deelgenomen.
 • Uitzonderingen kunnen door de opleider , eventueel in samenspraak met de jeugdcoördinator, toegestaan worden.
 • Conform het bondsreglement zal voor de wedstrijden van U6 tot en met U9 nooit een vaste doelman geselecteerd worden.
 1. Verzekeringsprocedure:
 •  Indien een speler tijdens een wedstrijd of training een ongeval heeft , dient hij zich aan de volgende richtlijnen te houden :
 • Elk ongeval moet zo spoedig mogelijk ( binnen de 21 dagen , anders wordt de aangifte geweigerd door de KBVB) aan de secretaris gemeld worden op het daartoe voorziene formulier " Aangifte van ongeval" samen met een kleefbriefje van de mutualiteit . Dit  formulier is te verkrijgen op het secretariaat en moet ingevuld worden door de behandelende arts .
 • Indien de tussenkomst van een kinesist noodzakelijk is , moet dit door de behandelende arts worden voorgeschreven , zodat de toelating van de KBVB kan worden bekomen .
 • Een eventuele verlenging van de kinesitherapie moet voorafgaandelijk door de KBVB worden goedgekeurd . Daartoe wordt een medisch voorschrift aan de secretaris bezorgd .
 • Als de sportinactiviteit de 14 dagen niet overschrijdt ( 2 weekends zonder spelen) dan worden de kosten voor de kinesitherapie niet terugbetaald. De terugbetaling van de kinesitherapie stopt bij het hervatten van deelname aan wedstrijden .
 • De tussenkomst voor kinesitherapie is beperkt tot 60 zittingen per ongeval en per jaar .
 • De speler betaalt alle onkosten en gaat dan naar zijn ziekenfonds . De afrekening , samen met het door de geneesheer ingevulde genezingsattest te verkrijgen op het secretariaat van de club, wordt terug bezorgd aan de secretaris . Daarna wordt de terugbetaling  door de KBVB uitgevoerd op de rekening van de club . De club bezorgt u het door de KBVB gestorte bedrag .
 • Onkosten die nog worden ingediend één jaar na de datum van de ongeval aangifte , worden niet meer in aanmerking genomen5) Andere gedrags- en leefregels voor spelers
 

 1. Conform het gemeenrecht van de burgerlijke aansprakelijkheid zijn de ouders aansprakelijk voor de schade door hun minderjarig kind veroorzaakt.
 2. Geldelijke sancties opgelegd door de KBVB kunnen verhaald worden op de betrokkenen.
 3. Het ontvreemden of stelen van bezittingen van medespelers, medewerkers… wordt bestraft door de disciplinaire cel.
 4. Leden van de club die betrapt worden met drugs of met het dealen van drugs of andere genotsmiddelen worden automatisch uit de club geschrapt.
 5. Elke speler wordt tweemaal per seizoen geëvalueerd door de opleider. Deze evaluatie zal gebeuren rond de jaarwisseling en op het einde van het seizoen. Bij deze evaluatie zullen alleen de spelers, eventueel vergezeld door hun ouders, uitgenodigd worden.
 6. Het is ten strengste verboden glazen of glazen flessen mee te nemen op en rond de velden.
 7. Plastic flessen worden na de training/ match opgeruimd door de spelers en in de vuilnisbak gegooid.
 8. Alle spelers van groot tot klein, van heel goed tot minder goed, doen hun best en verdienen bijgevolg je kameraadschap. Pestgedrag wordt niet getolereerd en kan een schorsing of zelfs verwijdering uit de club tot gevolg hebben!6) Specifieke regels voor de ouders (en eventueel grootouders/ supporters).
 

 1. De ouders moeten ten allen tijde beseffen dat het resultaat ondergeschikt is aan de opleiding. Het belangrijkste is dat de spelers bijleren in hun ontwikkeling als voetballer en als persoon.
 2. Aangezien de spelers verschillende keren per week op de club zijn, is het belangrijk tot een goede informatie uitwisseling te komen. De ouders moeten daarom de opleider op de hoogte brengen van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school en eventueel medische dossiers.
 3. De ouders van elke speler worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier ( juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontatie met ouders van de tegenpartij…) voor alle jeugdspelers te supporteren. We verwachten dat onze supporters de ploeg als team aanmoedigen.
 4. Er wordt thematisch getraind en niet in functie van bepaalde wedstrijden of resultaten.
 5. Zet uw kind niet op een onaantastbaar verhoog. U bent er dan zelf de oorzaak van dat hij/ zij eraf zal vallen.
 6. Ouders zijn geen trainers en dus kan de coaching alleen van een door KFCRDH aangestelde opleider komen.
 7. Het is de ouders ten strengste verboden de velden te betreden!
 8. Ook de scheidsrechters dienen gerespecteerd te worden. Eventuele scheidsrechterlijke vergissingen moeten bezadigd benaderd worden en mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen of het educatieve karakter op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van de jeugdacademie in het gedrang brengen of die de opleiders, technische staf of andere medewerkers beledigen, kunnen door de Disciplinaire Cel van de club gestraft worden. Deze straf kan o.a. bestaan uit een blaam, een schorsing tot het bijwonen van de wedstrijden op de sites van KFCRDH en zelfs tot een definitieve verbanning uit de accommodaties van onze club.
 9. De ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de technische staf bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen.
 10. Aan de ouders van elke speler wordt met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat hun zoon/ dochter op tijd komt voor de trainingen en wedstrijden. We willen de ouders erop wijzen dat zij een belangrijke rol spelen en het organisatiemodel en de werking van de jeugdacademie niet in gevaar mogen brengen door een nonchalante en een vrijblijvende opstelling.
 11. Indien je als ouder niet meegaat naar een wedstrijd van uw kind, maak dan duidelijke afspraken met de opleider/ afgevaardigde over het afhalen van uw kind.
 12. Ouders die andere spelers vervoeren, kunnen nooit aanspraak maken op enige vergoeding door de club voor het transport.
 13. De club kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor ongelukken en de daaruit volgende letsels van spelers die gebeuren op weg van en naar een training/match.
 14. Voor elke match moeten de ouders zelf zorgen voor het vervoer van hun kind. Bij problemen dienen de ouders vooraf contact op te nemen met de opleider/afgevaardigde.
 15. De ouders mogen in geen geval de opleider proberen te beïnvloeden in zijn sportieve beslissingen.


7) Pro Soccer Data
Pro Soccer Data of PSD is het online managementsysteem dat gebruikt wordt als communicatiemiddel door KFC RHODIENNE DE HOEK.  Hierop werken onze trainers en jeugdcoordinatoren om de wedstrijden te volgen, spelers te evalueren, kalenders op te maken, documenten op te sturen, weddstrijdselecties door te geven, ...  
De spelers zijn ook verplicht om de AAN- AFWEZIGHEDEN in te geven via dit online platform.
 


8) Sociale media 
Sociale media zoals Twitter, Facebook en nog vele andere bieden de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op de voetbalclub waar je voor speelt. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief beeld van het sportvereniging KFC Rhodienne – De Hoek.
 

Het is daarbij van belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de vereniging, betrokken leden en vrijwilligers ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt KFC Rhodienne – De Hoek van al de aan de club verbonden vrijwilligers en leden om verantwoord met sociale media om te gaan.

 

Wat KFC Rhodienne – De Hoek daaronder verstaat, is in grote lijnen:

 1. op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect;
 2. op sociale media praat je wel MET elkaar en niet OVER een ander;
 3. je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of de vereniging niet schaden. Je schrijft je berichten dus erg zorgvuldig;
 4. sociale media gebruik je tijdens de training niet;
 5. heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan deel je dat niet met anderen via sociale media;
 6. wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook op staan, dan mag dat alleen als die anderen jou daarvoor persoonlijk toestemming hebben gegeven;
 7. KFC Rhodienne – De Hoek accepteert niet dat sociale media gebruikt worden om anderen te pesten, te kwetsen, te stalken, te bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen.

Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden er op de club maatregelen genomen.


KFC Rhodienne – De Hoek vraagt alle opleiders ook om bovenstaande gedragscode jaarlijks bij start van het seizoen bespreekbaar te maken in jullie team.
 

KFC Rhodienne – De Hoek neemt deze ‘Gedragscode sociale media’ tevens op in de huishoudelijk reglement van de club.

8) Tot slot - 
Kiezen voor een voetbalopleiding bij Rhodienne de Hoek doe je bewust. 
Onze medewerkers zijn gemotiveerd om uw kind van een interessante sportieve hobby te laten genieten. Wij streven op diverse vlakken zoveel mogelijk naar kwaliteit. Ten bewijze daarvan de Footpass sterren die we behaald hebben en die ons toelaten om de jeugdploegen in de interprovinciale competitie in te schrijven.  Net als voor een schoolse opleiding moet U als ouder en als speler overtuigd zijn van de degelijkheid van onze opleiding in al zijn aspecten. Bent U dat niet, begrijpen wij dat U een andere club opzoekt die wel aan uw verwachtingen voldoet ( mits natuurlijk de officiële transfertreglementen na te leven).  Wij doen ons uiterste best om van de jeugdopleiding van Rhodienne De Hoek het beste te maken. De hierboven gestelde afspraken moeten ons daarbij helpen. Wij hopen dan ook op een positieve manier met ieder van U te kunnen samenwerken. 
Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in het huishoudelijk reglement van KFCRDH gelden de bestaande wetgevingen.